Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Reguleringsplan Otto Wengs veg 1, 2, 3 og 5 -varsel om oppstart

I henhold til plan– og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles på vegne av tiltakshaver Øst Eiendom as, oppstart av reguleringsarbeid for Otto Wengs Veg 1, 2, 3 og 5, Gbnr. 51/146, 138, 255, 131 m.fl samt vegareal del av Gbnr. 51/ 251 og 154/8 i Kongsvinger kommune, planID 201703. Planen er en detaljregulering.

Planområdet er ca. 6,2 da. Planomriss er omtrentlig og kan avvike noe når formelt planforslag blir lagt ut på høring. Området er i kommuneplanens arealdel disponert til sentrumsformål. Det planlegges for riving/fjerning av dagens virksomhet og øke tillatte høyder og volum ift gjeldende regulering for å gi tidsmessig utnytting med byleiligheter /uteoppholds-areal over næringsetasje i 1.etg på gateplan.
Atkomst skjer fra Otto Wengs veg. Underjordisk parkering. Det innarbeides atkomst gjennom planområdet til KIWI m.fl nordvest for planområdet.

Utbyggingsavtale
Iht. pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området mellom tiltakshaver, Kongsvinger kommune og GIVAS vedrørende partenes ansvar knyttet til utviklingen av området.

Aktuelle saksdokumenter finnes i ”Plandialog”, se link lenger ned i denne artikkelen.

Innspill sendes fortrinnsvis inn via Plandialog. Alternativt via e-post til: postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til: Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning, Pb. 900, 2226 Kongsvinger.

Frist for innsending av merknader og innspill er 29.01.2018

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til
PLANCONSULT AS, ATT: Rolf Angell Simonsen, Niels Juels Gate 33 A, 0257 Oslo, Tlf: 900 63 423
E-post: ras@planconsult-as.no

Start Plandialog over reguleringsplanen Otto Wengs veg 1, 2, 3, og 5 her.

VIDEO: Slik bruker du Plandialog (3:19).

Har du problemer med å starte PlanDialog eller er det første gang du er inne på kommunens kartside? Her finner du mer informasjon om PlanDialog.

Sist oppdatert: 21.12.2017 16:05
Tekst: 
Foto: 
Topp