Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Reguleringsplan Nedre Langerud -varsel om oppstart

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Nedre Langerud, planid 201609, i Kongsvinger kommune. Planen er en detaljregulering.

Planområdet ligger på Vennersberg og omfatter eiendommen gnr./bnr. 26/311. Planen vil også berøre deler av gnr./bnr. 26/1, 26/10 og 26/60.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligområde. Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging. Aktuelle reguleringsformål er frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, veier/parkeringsarealer og leke-/friområder.

Utbyggingsavtale
Iht. pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggings-avtale for det aktuelle området mellom tiltakshaver, Kongsvinger kommune og GIVAS vedrørende partenes ansvar knyttet til utviklingen av området.

Aktuelle saksdokumenter finnes i ”Plandialog”, se link lenger ned i denne artikkelen.

Innspill sendes fortrinnsvis inn via Plandialog. Alternativt via e-post til: postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til: Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning, Pb. 900, 2226 Kongsvinger.

Frist for innsending av merknader og innspill er 15.05.2017

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til
Block Watne as, Prosjekteringsavdelingen,
Tlf. 23 24 60 00 / 922 90 842, E-post: jan.strebel@blockwatne.no.

Start Plandialog over reguleringsplanen Nedre Langerudberget her.

VIDEO: Slik bruker du Plandialog (3:19).

Har du problemer med å starte PlanDialog eller er det første gang du er inne på kommunens kartside? Her finner du mer informasjon om PlanDialog.

Sist oppdatert: 06.04.2017 09:32
Foto: 
Topp