Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Reguleringsplan Bossemoen- varsel om oppstart

Kunngjøring av igangsettelse av reguleringsarbeid detaljreguleringsplan: «201702 Bossemoen»

På vegne av tiltakshaver, Kongsvinger kommune, og i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, gjøres naboer og andre berørte oppmerksomme på igangsettelse av reguleringsarbeid i en mindre del av Roverud sentrum.

Planområdet:
Det aktuelle planområdet avgrenses hovedsakelig av Roverudgata, Stasjonsvegen og Bossemoen, og er i ca. 13 daa (se ellers vedlagt kart).
Planområdet omfatter deler av følgende eiendommer:
G.nr: 114 / b.nr: 30 | g.nr: 115 / b.nr: 2 | g.nr: 116/ b.nr: 137 | g.nr: 114 / b.nr: 33 | G.nr: 160 / b.nr: 2 | g.nr: 116 / b.nr: 1 | g.nr: 114 / b.nr: 4 | g.nr: 114 / b.nr: 97

Formålet:
Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for etablering av et bofellesskap for personer med demens på g.nr: 114 / b.nr: 30, samt tilhørende nødvendig infrastruktur.

Konsekvensutredning:
Formålet og omfanget av reguleringsarbeidet er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredninger, og faller ikke innunder §2 «Planer som alltid skal behandles etter forskriften» eller §3 «Planer som skal vurderes nærmere». Dermed kommer ikke vedlegg III i forskriften til anvendelse. Planen vurderes derfor dithen at behov for konsekvensutredning ikke er nødvendig.


Planomriss er omtrentlig og kan avvike noe når formelt planforslag blir lagt ut på høring.

Aktuelle saksdokumenter finnes i ”Plandialog”, se link lenger ned i denne artikkelen.

Innspill sendes fortrinnsvis inn via Plandialog. Alternativt via e-post til: postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til: Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning, Pb. 900, 2226 Kongsvinger.

Frist for innsending av merknader og innspill er 06.10.2017

Nærmere opplysninger eller spørsmål kan rettes til Arkitektlaget AS v/Anders Hauger, postboks 611, 2204, epost: anders@alaget.no.

Start Plandialog over reguleringsplanen Bossemoen her.

VIDEO: Slik bruker du Plandialog (3:19).

Har du problemer med å starte PlanDialog eller er det første gang du er inne på kommunens kartside? Her finner du mer informasjon om PlanDialog.

Sist oppdatert: 12.09.2017 18:24
Tekst: 
Foto: 
Topp