Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Høring: Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

I henhold til plan- og bygningsloven §11-14 legges Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ut til offentlig ettersyn.

 

Høringsperioden er 20. april til 1. juni 2018. Det forventes at planen sluttbehandles i kommunestyret i juni 2018.    

 

Med bakgrunn i Kongsvingers muligheter og utfordringer foreslår samfunnsdelen mål og satsingsområder fram mot 2030. Vedatt samfunnsdel blir førende for politikken framover.

 

Utarbeidelse av en ny visjon har vært en del av arbeidet med ny samfunnsdel. I samfunnsdelen presenteres to forslag til visjoner som er noe ulike med tanke på hvilke perspektiver som skal prege utviklingen. Vi ønsker å utfordre innbyggerne på hva slags visjon vi skal legge til grunn framover, og det er også lov til å komme med andre forslag til visjoner enn det som er foreslått.

Samfunnsdelen beskriver i tillegg sentrale målsettinger og prioriterer følgende satsingsområder som spesielt viktige og strategiske for å bygge opp under ønsket samfunnsutvikling:

·         Kompetanse og næringsutvikling

·         Byvekst med kvalitet

·         Mangfold og inkludering

·         Livsmestring hele livet

·         Samarbeidsdrevet og digital kommune.

 

Innenfor hvert satsingsområde er det definert mål og strategiske grep.

 

Fremtidig arealpolitikk er et sentralt virkemiddel for å bygge opp under mange av de stragiske satsingsområdene. Samfunnsdelen inneholder derfor en overordnet og langsiktig arealstrategi som skal være førende for kommuneplanens arealdel som også er under revidering.

 

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 er tilgjengelig på kommunens hjemmeside (www.kongsvinger.kommune.no), i Kongsvinger kommunes servicetorg og på Kongsvinger bibliotek i høringsperioden. Det vil bli lagt opp til medvirkning via digitale medier som vil bli annonsert på kommunen hjemmeside.

 

Dokumentene finner du også her:

 

Vedtak fra Formannskapet: Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030 (pdf)

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030 (pdf)

 

Kongsvinger kommune håper på en bred diskusjon. Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i høringen ved å komme med innspill og merknader. 

 

Eventuelle uttalelser/merknader må framsettes skriftlig innen 1.juni 2018, og sendes til Kongsvinger kommune, postboks 900, 2226 KONGSVINGER, eller på e-post postmottak@kongsvinger.kommune.no

Sist oppdatert: 20.04.2018 15:11
Tekst: 
Foto: 
Topp