Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere

Generelt

Beskrivelse

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunens helsetilbud skal sørge for at asylsøkere og flyktninger får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

Målgruppe

Asylsøkere og flyktninger.

Innenfor denne gruppen skal følgende personer gis spesiell oppmerksomhet og oppfølging:

  • personer fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer
  • personer som har vært utsatt for tortur og annen alvorlig psykisk eller fysisk traumatisering
  • enslige personer uten familienettverk
  • barn og unge som kommer alene til Norge
  • gravide
  • enslige forsørgere
  • kvinner som har vært utsatt for voldtekt og annen seksualisert vold
Kriterier

For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år uten lovlig opphold gir loven rett på akutt helsehjelp.

Pris for tjenesten

Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.

Beslektede tjenester

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Dette er lovpålagte tjenester.


Lover

Om søknadsprosessen

Veiledning

Kommunen vil selv sørge for at nyankomne innflyttere og asylsøkere og flyktninger i mottak får tilbud om helsetjenester, og det er derfor ikke nødvendig å søke om denne tjenesten.

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
11.06.2015 02:25
Topp