Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tilskudd til næringsetablering

Kommunalt næringsfond i Kongsvinger kommune

1.    Formål
Kongsvinger kommunes næringsfond skal nyttes til å støtte tiltak som kan utvikle bedrifter og skape nye arbeidsplasser som bidrar til vekst og bosetting i kommunen.   

2.    Hvem kan søke?
Næringsfondet er rettet mot nyetableringer av små og mellomstore bedrifter som bidrar til å fremme verdiskapning, nyskapning, markedsutvikling og arbeidsplasser. Kvinner, ungdom og innvandrere er prioriterte målgrupper, jfr signaler fra departementet.

3.    Aktuelle støtteformål
Støtte gis fortrinnsvis i form av tilskudd til etableringer og til felles tiltak for etablerere som kontorfellesskap, rådgivning, etablereropplæring, kompetanseheving, bedriftsutvikling, produktutvikling, markedsundersøkelse, markedsføring etc.
Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til å dekke ordinær drift av bedrifter.
Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehovet ved etableringen av prosjektet. Kun i helt spesielle tilfeller kan finansieringsandelen være høyere.


4.    Søknaden
Alle søknader om støtte til Kongsvinger kommunes næringsfond må fremmes via internettsiden www.regionalforvaltning.no . Der oppretter hver søker en unik profil. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise til presise og realistiske mål, gi oversikt over aktiviteter med framdriftsplan, ha vedlagt budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan.

Eventuelt behov for veiledning får du ved henvendelse til Kjersti Rinde Omsted i K+. Kjersti kan nås på tlf: 419 17 351 eller mail kjersti.rinde.omsted@hkp.no

5.    Søknadsfrist
Det er fire søknadsfrister per kalenderår:
•    Søknadsfrist for tildeling i mars er 15.februar
•    Søknadsfrist for tildeling i juni er 15. mai
•    Søknadsfrist for tildeling i september 15. august
•    Søknadsfrist for tildeling i desember er 15. november

6.    Forvaltning og saksbehandling
Formannskapet i Kongsvinger kommune er næringsfondets styre. Behandling av enkeltsøknader på tilskudd begrenset oppad til kr 25 000 er delegert til rådmannen. Større saker behandles i formannskapet.
Vedtak i næringsfondets styre kan påklages etter Lov om forvaltning. Klagen skal være skriftlig og sendes Kongsvinger kommune innen fristen som er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent.


7.    Utbetaling
Tilskuddet vil bli utbetalt når søker har sendt inn utbetalingsanmoding via www.regionalforvaltning.no.  50% av tilskuddet holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og kommunen har mottatt en sluttrapport. Sluttrapporten skal også sendes inn via regionalforvaltning.no. Sammen med sluttrapporten må det sendes inn et regnskap som bekrefter at midlene er benyttet i tråd med vilkåret for tilskuddet. Regnskapet må være godkjent av regnskapsfører eller revisor.

Sist oppdatert: 09.08.2016 08:27
Tekst: 
Foto: 
Topp