Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Institusjon

Kongsvinger kommune følger gjeldende forskrift fastsatt av Stortinget som omfatter både langtidsopphold og korttidsopphold. 

Ved endringer i forskrift, vil satsene bli endret tilsvarende i kommunens betalingsregulativ.  Egenandelen skal ikke overstige reelle oppholdsutgifter for pasientene (nettoutgift pr sykehjem/antall plasser).

Kommunen gir fradrag i betaling for institusjonsplass for å kunne dekke boutgifter (husleie, strøm, kommunale avgifter, forsikring) i egen bolig ved tildeling av fast plass i sykehjem. 

Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle halveres beløpene.

Alle fradrag det søkes om må dokumenteres.

 


For langtidsopphold på institusjon gjelder følgende maksimalsatser for egenbetaling :

 

Betalingssatser 2017
 20162017
Leilighet/enebolig  Maks 1 500,00
pr. mnd. i 3 mnd.
Maks 1 500,00
pr. mnd. i 3 mnd

 


For korttidsopphold på institusjon gjelder følgende maksimalsatser for egenbetaling :

 

Betalingssatser 2017
 20162017
Korttidsopphold i institusjon pr døgn  150,00 155,00
Dag eller nattopphold i institusjon 80,00 80,00
  • Det betales ikke egenandel for opphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver
  • Det betales ikke egenandel for døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnsopphold for øyeblikkelig hjelp


Sist oppdatert: 04.01.2018 11:43
Tekst: 
Foto: 
Topp