Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Betalingsmoderasjon ved lav inntekt og 20 timer gratis kjernetid

Myndighetene har fattet vedtak om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehage med virkning fra 1. mai 2015, og innfører inntektsbasert foreldrebetaling hvor barnehagesatsen skal være maksimalt 6 % av brutto person- og kapital inntekt. Fra den 1. august 2016 utvides ordningen med 20 timer gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde 3-åringer. Dette vil si at fra 1. august 2016 har tre-, fire- og femåringer, og barn med utsatt skolestart, 20 timer gratis kjernetid ved lav inntekt.

Snarvei: Søknadsskjema for moderasjon og 20 timer gratis kjernetid, Betalingssatser ved moderasjon i barnehageavgiften

Kriterier for betalingsmoderasjon og 20 timer gratis kjernetid

Husholdningens samlede brutto person- og kapital inntekt legges til grunn for vedtak om redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid. De med brutto person- og kapital inntekt lavere enn kr 500 500,- kan søke redusert foreldrebetaling, og satsen skal da være maksimalt 6 % av brutto inntekt.

Maksimumssats er kr 2 730,-, og de med samlet bruttoperson- og kapital inntekt over kr 500 500,- har ikke rett på redusert foreldrebetaling.

Fra 1. august 2016 har alle tre-, fire- og femåringer, og barn med utsatt skolestart, rett til å få 20 timer fritak for foreldrebetalingen per uke. Inntektsgrensen fastsettes av Stortinget hvert år, og er for i år satt til kroner 417 000,-.

Det søkes på samme søknadsskjema for å søke om redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid.

Inntektsgradert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

  • Det betales barnehageavgift for 11 måneder
  • Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av barnehagens styre/ eier. Dette beløpet varierer i de forskjellige barnehagene.
  • Det er husholdningens brutto person- og kapital inntekt som legges til grunn.


Godkjent inntektsdokumentasjon

Alle søkere må levere kopi av siste selvangivelse, og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt.

Foreldre som er samboere eller gift skal begge levere inntektsdokumentasjon.

Bor barnet sammen med en forelder og samboer, skal det leveres inntektsdokumentasjon for både forelder og samboer.

For de som ikke har selvangivelse som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Ved vesentlig og varig endring i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap i form av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Søknaden sendes Kongsvinger kommune, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Sist oppdatert: 10.07.2015 10:38
Tekst: 
Foto: 
Topp